کجا می رویم؟

علم بازاریابی را علمی نوین و وارداتی می دانیم اما اعتقاد داریم دوره استفاده صرف و ترجمه از این علم برای ما به سر آمده و خود باید تولید کننده آن باشیم، پس گذر از مرز علم بازاریابی را دلیل وجودی خود می دانیم.همچنین میرویم تا سال ۹۷ از تاثیرگذاران جهانی در زمینه “برندینگ” باشیم.