کتاب برندینگ شهری، تئوری ها و مطالعات موردی نوشته دکتر “Keith Dinnie” توسط محمدرضا عصاریها در دست ترجمه قرار گرفت

در این کتاب علاوه بر بررسی پارادایم های حاکم بر  برندسازی شهری، مواردی بررسی شدهکه نشان دهنده عملی بودن رویکرد توسعه محور برای برندسازی شهرها در راستای افزایش آگاهی از برند است.با بررسی های اولیه آگاهی از نیاز بازار در خصوص ترجمه ای روان و با معنی ، این کتاب در گروه تخصصی برندسازان و زیر نظر محمدرضا عصاریها در دستترجمه قرار گرفت.