کتاب “نقشه راه برای کسب و کار بین سازمانی” تالیف محمدرضا عصاریها چاپ شد

در این کتاب به بررسی اصول و فنون کسب و کار بین سازمانی و آشنایی با مراحلی که در نهایت منتج به عقد قرارداد همکاری میشود پرداخته شده است.اصولی که در B2B و B2C استفاده میشود بعضا متفاوت است و دانستن این اصول نقش مهمی در بهبود نتایج تعاملات بین سازمانی دارد.