کارگاه آموزشی یک روزه مدیریت استراتژیک در فرهنگسرای یزد برگزار شد

در کارگاه آموزشی یکروزه مدیریت استراتژیک برند که توسط گروه تخصصی برندسازان و در تاریخ بیست و هفتم فروردین در یزد برگزار شد،دکتر عصاریها به تدریس سر فصل های زیر پرداختند
- اصول و کلیات مدیریت استراتژیک برند
- پروسه مدیریت استراتژیک برند و برندینگ
- تکنیک ها و شیوه های برندسازی کارا
- مفهوم ارزش ویژه برند و معرفی روش­های اندازه گیری آن
- جایگاه­ سازی برند
- هویت­ سازی برند
- تصویر برند
- شخصیت برند
- تصویر برند