پایگاه دانش

علم بازاریابی،علمی پویا بوده که به صورت لحظه ای در حال تغییر است به طوری که ترجمه کتب مرتبط با این حوزه،  زمانی بدست مخاطب می رسد که یا بدیع بودن موضوع از میان رفته و یا در اثر ترجمه ،پیام اصلی متن به مخاطب منتقل نمی گردد.لذا گروه تخصصی برندسازان به کلیه علاقه مندان حوزه بازاریابی توصیه می نماید قبل از هرچیز به تقویت مهارتهای خود در زبان انگلیسی بپردازند .در این صفحه مخاطبان محترم میتوانند متون مرتبط با رشته را البته به زیان انگلیسی دانلود نمایند.