مقاله “رهبری افکار در مدیریت برند” از دکتر محمدرضا عصاریها در “ACADEMY OF BRAND MANAGEMENT JOURNAL”چاپ شد