مشاوره توسعه و تدوین استراتژی کلان

dvsdvfdgbfbgfbngfngn

 

  مشاوره توسعه و تدوین استراتژی

مدیریت استراتژیک ، دانش و هنر توسعه،تدوین،پیاده سازی و ارزیابی تصمیمات کلان سازمانی  است که با بهره گیری از آن سازمان میتواند به تغییرات محیطی تحمیلی از جانب رقبا، سایت ها و قوانین،اقتصاد و سایر کنشگران پاسخ مناسب و به موقع داده و هدف‌های کوتاه مدت و  بلند مدت خود را دست یافتنی،مناسب و مطمئن زمان گذاری نماید. تصمیمات استراتژیک کلان اصولاً بر نحوه تعامل متقابل بین محیط درونی و محیط بیرونی سازمان تاکید داشته وهدف آن ایجاد رابطة واقعی و خردمندانه بین این دو پارامتر است.

 اهیمت و لزوم مشاوره  تدوین استراتژی کلان

امروزه شدت و گستره تغییرات، خصوصاً در محیط بیرونی، سازمان را با تهدیدات و فرصتهای زیادی روبرو نموده و اندیشه و چاره‌جوئی برای مواجه با تهدیدات و هماهنگی با تغییرات بازار و تکنولوژیها برای استفاده از فرصتها، تدوین استراتژی کلان را در سازمانها به امری اجتناب ناپذیر بدل نموده است.

 نتایج حاصل از اجرای پروژه های توسعه و تدوین استراتژی

 •  بررسی و تحلیل شرایط محیطی در راستای بهره گیری حداکثری از فرصتها
 •  شناخت نقاط قوت وضعف سازمان و اجرای برنامه های ترمیمی به منظور احیای شرکت
 •  شناخت و ارزیابی تهدیدات پیش رو و انتخاب بهترین عکس العمل در مواجه با شرایط پیش رو
 •  ایجاد همسویی بین اهداف و چشم انداز شرکت و پرسنل سازمان
 •  تدوین استراتژی سند یکپارچه برند (BGL) شرکت و  ترسیم جریان های درامدی نوین
 •  بهره گیری حداکثری از نقاط قوت به منظور گسترش کسب و کار
 •  بروز رسانی فرهنگ شرکت و گذار از دوران سنتی به دوران مدرن

 ویژگی خدمات ما

 •  تدوین استراتژی همه جانبه نگر (Holistic strategic plan)
 •  رساندن استراتژی در سطح واحد های عملیاتی و تعریف ملموس آن برای پرسنل
 •   خدمات ارزیابی پس از انجام پروژه
 •  بهره گیری از اتاق فکر و خرد جمعی با مشارکت پرسنل سازمان برای باور پذیری استراتژیک