شروع همکاری گروه تخصصی برندسازان با گروه مشاوران “juliet austin”

در راستای بکارگیری تجربیات و دانش دیگر گروه های تخصصی در حوزه مارکتینگ و بازاریابی از سراسر جهان،گروه تخصصی برندسازان و گروه تخصصی “juliet austin” همکاری خود را شروع نمودند.