حضور مدیر گروه تخصصی برندسازان در برنامه رادیویی ایستگاه های مدیریت

در پی دعوت از مدیر گروه تخصصی برندسازان،محمدرضا عصاریها در برنامه ایستگاه های مدیریتی به بیان نقطه نظرات خود پیرامون بازاریابی درون سازمانی و مکانیزم های افزایش و حفظ انسجام منابع انسانی پرداخت.