بازاریابی ساختار نوین،راهی برای شکستن یخ مشتریان

بازاریابی ساختار نوین (GUERILLA MARKETING) ، مفهومی است که اولین بار کنراد لوینسون در نوشته ای با موضوع “بازاریابی ساختار نوین” در سال ۱۹۸۲ مطرح نمود؛این روش، روشی نوین و ساختارشکن در اجرای پروموشن های و البته با احتساب بودجه اندک می باشد. .در واقع این نوع بازاریابی نوعی بازاریابی نا متقارن در جهت حصول نتیجه حداکثری و با استفاده از حداقل منابع است.در این متد متخصص بازارایابی باید به عنوان یک مبتکر وارد عمل شده و با ابتکارات، نوآوری، شکستن هنجارهای جاری و جستجوی روش های نوین ،سعی در بهبود و افزایش راندمان راه کارهای مارکتینگ باشد. با توجه به اینکه تمایزهای اصلی، بین بازاریابی نوین ساختار و بازاریابی سنتی،این بازاریابی نوین ساختار است که بر خوش اندیشی، روابط کارا و البته رضایتمندی تأکید دارد. لوینسون می گوید که یک متخصص بازاریابی نوین ساختار، در بیشتر موارد باید از روابط موجود و پتانسیل گسترش روابط جانبی، اطلاع داشته باشد.پس یکی از پایه های اصلی بازاریابی نوین ساختار، رابطه است که در مرکز موفقیت بازاریابی جای دارد. گروه تخصصی برندسازان به عنوان مرجع تخصصی برندینگ (branding) و به عنوان مشاوری مطلع و امین در حوزه بازاریابی و فروش ، می تواند خلاق ترین کمپین های تبلیغاتی را مطابق با نیاز مشتریان پیاده سازی نماید.