انتشار مقاله “The Service Branding Model” از دکتر عصاریها در “new zealand journal of marketing”

در این مقاله نوسینده بر آن شده تا مدلی مناسب را برای توسعه برند شرکت های کوچک خدماتی ارائه نماید